اتیسم چیست ؟

اتیسم چیست ؟ اختلال طیف اتیسم ارزیابی و تشخیص و غربالگری اتیسم اوتیسم در مرکز اتیسم فریحا

اختلال طیف اُتیسم (اتیسم یا اوتیسم) یا درخودماندگی چیست؟
Autism, or autism spectrum disorder (ASD)