موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران (فعالیت در حوزه اُتیسم) شماره ثبت 44662 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران www.MGPT.irwww.MGPT.ir

موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران (فعالیت در حوزه اُتیسم) شماره ثبت 44662 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران www.MGPT.ir

موسسه خیریه
مهرگسترپرهام تهران

(فعالیت در حوزه اُتیسم)

شماره ثبت 44662

تاسیس 1397

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران