پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا www.Gharbalgari.com

 

پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا