موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران

(فعالیت در حوزه اُتیسم)

شماره ثبت 44662

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران