موسسه خیریه
مهرگسترپرهام تهران
(فعالیت در حوزه اُتیسم)

شماره ثبت 44662

تاسیس 1397

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
(فعالیت در حوزه اُتیسم)
شماره ثبت 44662
تاسیس 1397
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران